2155 Psychosociaal Advies

Elk alleenstaand of integraal eindadvies begint met een medisch belastbaarheids onderzoek (PC# 2504). De arts geeft dan een objectieve prognose van medische en functionele beperkingen en mogelijkheden tot belastbaarheid, alsmede een indicatie van de mentale/psychische situatie van de client. De arts kan adviseren dat een nader psychosociaal (PC# 2155) onderzoek nodig is. Gebaseerd op het medische advies en de eventuele psychosociale indicaties, kan een arbeidsdeskundige (PC# 2353) vaststellen wat de arbeidsmogelijkheden zijn en adviseren met betrekking tot plaatsing, traject naar werk of anderszins actieve re-intergratiemogelijkheden.

Aanvraag

Indien de aanvrager onvoldoende inzicht heeft in de mogelijkheden van een cliënt om adequaat om te gaan met gezondheidsproblemen of sociale knelpunten, kan een psychosociaal onderzoek een indicatie uitbrengen. De medisch adviseur, na een kort onderzoek, legt vast dat er inderdaad mogelijk psychische klachten bestaan en verwijst de cliënt dan door naar een psycholoog voor nader onderzoek.

Advies

Het doel is om tot een feitelijke verdere vaststelling van de problematiek te komen en een actieve aanpak van die problematiek voor te stellen. Middels interactieve advisering en tijdens het psychosociaal onderzoek legt de psycholoog vast welke soort gezondheidsklachten in welke mate bestaan en welke samenhang deze eventueel hebben met sociale omstandigheden. Hierbinnen , en middels een uitvraag m.b.t. de leef- en sociale situatie,  onderzoekt de psycholoog met name hoe de cliënt omgaat met deze klachten en sociale knelpunten.

De psycholoog brengt een verslag uit met advies ten aanzien van hoe de cliënt adequaat om kan gaan met de gezondheidsklachten en wat de client zelf kan bijdragen tot verhoging van functioneren. Eventuel advies t.a.v. doorverwijzing voor begeleiding of behandeling bij een specialist is ook bijgevoegd. De psycholoog geeft ook een korte indicatie t.a.v. aanpak van stressoren in de leefsituatie en eventuele jobcoaching ter preventie van uitval in re-intergratietrajecten.

Tevens worden mogelijke concrete oplossingsrichtingen voor genoemde sociale knelpunten geformuleerd. Maximaal gebruik van voorliggende voorzieningen is van belang bij deze voorstellen. Alvorens het advies bij het intergrale eindadvies te voegen, bespreekt de arts de conclusie altijd eerst met de client.